Інформація про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії ТОВ "ПРИМОРСЬКА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ" в 2020-2021 роках.

№ з/п

Частка джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, %

1

Ядерне паливо

-

2

Вугілля

-

3

Природний газ

-

4

Мазут

-

5

Газ промисловий (вказати)

-

6

Біомаса

-

7

Біогаз

-

8

Енергія сонячного випромінювання

100%

9

Енергія вітру

-

10

Геотермальна енергія

-

11

Енергія хвиль та припливів, гідроенергія:

-

12

у т. ч. електрична енергія, вироблена мікрогідроелектростанціями

-

13

у т. ч. електрична енергія, вироблена мінігідроелектростанціями

-

14

у т. ч. електрична енергія, вироблена малими гідроелектростанціями

-

15

у т. ч. електрична енергія, вироблена гідроелектростанціями потужністю більше 10 МВт

-

16

Інші види палива/енергії (вказати)

-

Інформація про вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії ТОВ "ПРИМОРСЬКА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ" в 2020-2021 роках. Вплив на навколишнє середовище, спричинене виробництвом електричної енергії, відсутнє.

№ з/п

Найменування забруднюючої речовини

тонн

г/кВт год

1

Викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин

1.1

Азоту оксиди

-

-

1.2

Аміак

-

-

1.3

Ангідрид сірчистий

-

-

1.4

Ацетон

-

-

1.5

Бенз(о)пірен

-

-

1.6

Бутилацетат

-

-

1.7

Ванадію п'ятиокис

-

-

1.8

Водень хлористий

-

-

1.9

Вуглецю окис

-

-

1.10

Вуглецю двоокис

-

-

1.11

Вуглеводні

-

-

1.12

Газоподібні фтористі сполуки

-

-

1.13

Тверді речовини

-

-

1.14

Кадмію сполуки

-

-

1.15

Марганець та його сполуки

-

-

1.16

Нікель та його сполуки

-

-

1.17

Озон

-

-

1.18

Ртуть та її сполуки

-

-

1.19

Свинець та його сполуки

-

-

1.20

Сірководень

-

-

1.21

Сірковуглець

-

-

1.22

Спирт н-бутиловий

-

-

1.23

Стирол

-

-

1.24

Фенол

-

-

1.25

Формальдегід

-

-

1.26

Хром та його сполуки

-

-

1.27

Радіоактивні відходи

-

-

2

Скиди окремих забруднюючих речовин у водні об’єкти

2.1

Азот амонійний

-

-

2.2

Органічні речовини (за показниками біохімічного споживання кисню (БСК 5))

-

-

2.3

Завислі речовини

-

-

2.4

Нафтопродукти

-

-

2.5

Нітрати

-

-

2.6

Нітрити

-

-

2.7

Сульфати

-

-

2.8

Фосфати

-

-

2.9

Хлориди

-

-

2.10

Радіоактивні відходи

-

-

Декларація про готовність до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 роки

План заходів з підготовки підприємства до осінньо-зимового періоду 2022-2023 рр.

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

Фінансовий ЗВІТ за 2021р.

Декларація про готовність до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 роки

План заходів з підготовки підприємства до осінньо-зимового періоду 2021-2022 рр.

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

Фінансовий ЗВІТ за 2020р.

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

Фінансовий ЗВІТ за 2019р.